مصرف برق بااجراي هدفمندي يارانه هاكاهش يافت

معاون وزيرنيرودراموربرق وانر‍‍‍‍‍ژي

معاون وزيرنيروازكاهش 5/7 درصدي ميزان اوج مصرف برق دركشوردرپي هدفمندي يارانه هادركشورخبرداد.

به گزارش خبرنگارپيك برق ،محمدبهزاددرباره تاثيرات هدفمندي يارانه هادربخش برق گفت:بااجراي قانون هدفمندي يارانه هاميانگين مصرف برق دركشور7/5 درصدومصرف آن درزمان اوج 5/7

درصدكاهش يافته است .

وي همچنين تصريح كرد :درحالي كه پيش ازهدفمندي يارانه ها پيش بيني مي شدمصرف برق كشوردردي ماه 6/8 درصدرشدداشته باشد،مصرف برق دراين ماه تنهاحدود34/2 درصدافزايش يافت .اين درحالي است كه به گفته معاون وزيرنيرو ،دربهمن ماه نيزتاكنون مصرف برق نسبت به مدت مشابه سال گذشته بيش از64/2 كاهش يافته كه اين موضوع به طورقطع ازاثرات مستقيم هدفمندي يارانه هادركشوراست .

مهندس بهزادهمچنين افزايش 14/7 درصدي صادرات برق راازديگرآثارهدفمندي يارانه هاعنوان كردوافزود:ازسوي ديگرصنايع عمده نيزتوانسته اند 14درصدبيشترازبرق استفاده كنند.

معاون وزيرنيرودراموربرق وانرژي دربخش ديگري ازصحبتهاي خودبه موضوع برق صنايع اشاره كردوافزود:باتفاهم خوبي كه باوزارت صنايع صورت گرفت،هزينه قدرت قراردادي براي مصرف برق صنايع بويژه صنايعي كه داراي قدرت قراردادي بالا ومصرف انرژي كم هستند؛منظورنمي شودوتنهاهزينه انرژي دريافت ميشود.

وي باتاكيدبراين كه امكانات لازم براي تسهيل هرچه بيشترپرداخت هزينه برق صنايع فراهم شده است،افزود:همچنين رييس جمهوري موافقت اصولي اختصاص تسهيلات براي افزايش ساليانه يك درصدراندمان نيروگاه هاي كشور را اعلام كرده ودراين زمينه احداث واحدهاي سيكل تركيبي،توليدپراكنده ومقياس كوچك وانرژي هاي نووكاهش افت شبكه هادنبال مي شود.

معاون وزيرنيرودرپايان تصريح كرد:باتوجه به عبورظرفيت نصب شده نيروگاه هاي كشورازمرز60هزارمگاوات هم اكنون ايران ازنظرظرفيت توليدبرق دربين كشورهاي منطقه اول وازنظرجهاني دررتبه 16 است.

| نقشه سایت| © 2008 - 2018 Tarlan Pars Co| نمای قابل چاپ |

طراحی و پیاده سازی توسط ترلان پارس

براي مشاهده بهتر صفحه‌ها از Firefox استفاده کنيد !

هر گونه نسخه برداري و بهره برداري از مطالب و مندرجات اين سايت با ذکر نام منبع بلامانع است