تدوين معيار مصرف و برچسب انرژي براي ساختمانهاي اداري كشور

هدف

اين طرح تحقيقاتي با هدف تدوين معيارهاي مصرف انرژي به تفكيك حاملهاي الكتريكي و غير الكتريكي و تهيه برچسب انرژي براي ساختمانهاي با كاربري اداري به تفكيك مناطق اقليمي پنج‌گانه كشور، توسط گروه پژوهشي انرژي و مديريت مصرف از پژوهشگاه نيرو به انجام رسيده است.

 

متدولوژي اجرايي طرح

اجراي اين طرح تحقيقاتي طي شش مرحله و در مدت شانزده ماه، صورت پذيرفته است. در فاز اوليه طرح، مروري بر تجربيات ساير كشورهاي جهان در زمينه تدوين برچسب انرژي براي ساختمانها با تاكيد بر كاربري‌هاي اداري صورت گرفته و پارامترهاي موثر بر ميزان مصرف انرژي اين ساختمانها نيز مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. پس از آن، جمع‌آوري اطلاعات پرسشنامه‌اي از ساختمانهاي اداري نمونه در هر يك از اقليمهاي پنج‌گانه كشور صورت پذيرفته و پس از رفع ايرادات و خطاهاي عمليات ميداني، داده‌هاي اوليه به دست آمده‌اند. سپس مدلسازي نمونه‌ها در محيط نرم‌افزار شبيه‌ساز مصرف انرژي ساختمانهاي اداري، به انجام رسيده و شاخصهاي مصرف انرژي آنها به تفكيك حاملهاي الكتريكي و غيرالكتريكي و مولفه‌هاي سرمايش، گرمايش، روشنايي، تجهيزات اداري و ساير تجهيزات انرژي‌بر، استخراج گرديده‌اند. همچنين مبحث پر اهميت ساختمانهاي مرجع (بهينه) به منظور تعيين محدوده رده‌هاي A و B برچسب انرژي نيز از طريق تعريف و شبيه‌سازي آنها در محيط نرم‌افزار، تحت پوشش اين مطالعه قرار گرفته است.

پس از مقايسه نتايج نمونه‌اي شبيه‌سازي‌هاي نرم‌افزاري با مقادير واقعي و اخذ اطمينان از صحت و دقت اطلاعات، طيف شاخصهاي ويژه مصرف انرژي به ازاي واحد زيربناي ساختمانها (مترمربع)، نُرماليزه شده و با تعريف معيارهاي رده‌بندي، رده‌هاي A تا G برچسب انرژي به تفكيك حاملهاي الكتريكي و غيرالكتريكي (برق و سوخت) و كل انرژي براي هر يك از اقليمهاي پنج‌گانه آب و هوايي كشور استخراج گرديده‌اند. پس از آن، با توجه به شكل ظاهري برچسب انرژي ساختمانها در ساير كشورهاي جهان و همچنين برچسب انرژي تجهيزات انرژي‌بر داخل كشور نظير يخچال - فريزرها و همچنين در نظر داشتن اطلاعات فني پر اهميت ساختمانها جهت قيد در برچسب، شكل ظاهري برچسب نيز طي جلسات كارشناسي متعدد، نهايي شده است. در نهايت نيز پس از برگزاري سه جلسه كارشناسي در دفتر استانداردهاي وزارت نيرو و با حضور نمايندگان وزارتخانه‌هاي نيرو و نفت، موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، وزارت مسكن و شهرسازي، مركز تحقيقات ساختمان و مسكن و سازمان حفاظت از محيط زيست، كليات اين استاندارد به تصويب رسيده است.

در جداول (1) و (2) محدوده بازه‌هاي مربوط به رده‌بندي برچسب انرژي براي كل انرژي مصرفي و حامل الكتريكي آن، ارائه گرديده‌اند. همچنين در ادامه، شكل ظاهري برچسب انرژي تهيه‌شده نيز قابل مشاهده مي‌باشد.

جدول 1: بازه‌بندي شاخص مصرف ساليانه كل انرژي رده‌ها در برچسب ساختمانهاي اداري كشور (كيلووات‌ساعت بر مترمربع)

 

جدول 2: بازه‌بندي شاخص مصرف ساليانه انرژي الكتريكي رده‌ها در برچسب ساختمانهاي اداري كشور (كيلووات‌ساعت بر مترمربع)

| نقشه سایت| © 2008 - 2018 Tarlan Pars Co| نمای قابل چاپ |

طراحی و پیاده سازی توسط ترلان پارس

براي مشاهده بهتر صفحه‌ها از Firefox استفاده کنيد !

هر گونه نسخه برداري و بهره برداري از مطالب و مندرجات اين سايت با ذکر نام منبع بلامانع است