عبور ايران از خطوط قرمز مصرف آب و برق

چهارشنبه 10 تير 1394, 09:06:00 Categories: مدیریت مصرف برق

معاون وزير نيرو با بيان اينكه با مشتركان پرمصرف برق به صورت تعرفهاي برخورد خواهد شد، گفت: برنامه قطع برق مشتركان پرمصرف را نداريم اما مشتركان پرمصرف بايد هزينه مصرف برق خود را پرداخت كنند. هوشنگ فلاحتيان گفت: پيش از هر چيز از تمامي مردم و مشتركان درخواست ميكنيم كه در مديريت و صرفه جويي در مصرف برق همكاري لازم را با وزارت نيرو داشته باشند. اين مقام مسئول اظهار داشت: مشتركان با اعمال راهكارهاي بسيار سادهاي ميتوانند مصرف برق خود در فصل تابستان و بويژه ساعات پيك را مديريت كنند. وي با تأكيد بر اينكه يكي از راهكارها استفاده از دستگاههاي سرمايشي مناسب و كم مصرف در فصل تابستان است، اظهارداشت: به عنوان نمونه مشتركان در اكثر استانهاي كشور ميتوانند به جاي استفاده از اسپيليت و كولرهاي گازي پرمصرف از كولرهاي آبي با راندمان بالا استفاده كنند. فلاحتيان همچنين خواستار خاموش كردن دست كم يك لامپ اضافي در ساعات پيك مصرف برق كشور توسط مشتركان شد. جيره بندي آب تهران در دستور كار نيست مديرعامل شركت آب و فاضلاب استان تهران گفت: در حال حاضر احتمال جيره بندي آب در شهر تهران وجود ندارد، اما اين مسأله نيازمند كمك و حمايت مردم است چرا كه با توجه به شرايط بارندگي و قرار گرفتن در فصل تابستان، مديريت وضعيت آبي بدون حمايت مردم و ساير دستگاههاي دولتي ميسر نيست. محمد پرورش در نشست خبري با بيان اينكه در حال حاضر جمعيت ثابت تهران 8/5 ميليون نفر است، گفت: نزديك به 25درصد آب شرب استحصالي در كشور در تهران مصرف ميشود كه اين رقم را زماني كه در كنار جمعيت ميليوني تهران قرار ميدهيم نشان ميدهد كه بايد اقدامهاي چشمگيري براي رفع اين نياز صورت بگيرد. مديرعامل شركت آب و فاضلاب استان تهران با بيان اينكه در حال حاضر 80 درصد از همشهريان در محدوده مناسب الگوي مصرف يعني 20متر مكعب و كمتر مصرف ميكنند، گفت: اميدواريم با كاهش مصرف آب از سوي مشتركان و صرفهجويي 10درصدي مشتركان از تنش آبي موجود گذر كنيم. تابستان سال گذشته، فصل سختي از نظر تأمين پايدار آب و برق براي كشور بود، فصلي كه 517 شهر آن را با تنش آبي گذراندند و مصارف 12شهر بيشتر از حجم توليد آب بود. در همين مدت ركورد بيشترين مصرف برق در سال 93 نيز در نقطه سر به سر توان توليد برق كشور زده شد كه اين ركورد در ساعت 15:24روز چهارم مردادماه مصرف 48 هزار و 798 مگاواتي برق را به ثبت رساند. با تمام اينها كشور توانست با بهره برداري حداكثري از منابع آب و انرژي و همينطور همدلي مردم از بحران كمبود آب و برق عبور كند اما تابستان امسال كه چند روزي بيشتر از شروع آن نميگذرد به نظر سختتر از سال گذشته ميآيد چراكه امسال وضع منابع وخيم تر و ميزان مصرف نيز بيشتر از سال گذشته است آمار مصرف آب و برق كشور و ميزان منابع بخوبي نشان ميدهد شرايط امسال به گونهاي است كه در 47 سال گذشته به ندرت با همچون شرايطي مواجه شدهايم. منابع آب در كمترين حد خود قرار دارند و در طول اين 47 سال شايد فقط شرايط دو سال بدتر از امسال بوده است اما با اين حال ميزان مصرف هر روز بالاتر ميرود. مصرف برق نيز هر روز با ثبت ارقامي كه در طول تاريخ صنعت برق بيسابقه است ركورد جديدي ميزند. در حالي كه بررسيها نشان ميدهد يكسوم اين مصرف فراتر از نياز واقعي كشور است. به اين خاطر تنها گزينه باقيمانده براي تأمين پايدار برق كشور مديريت مصرف آن و جلوگيري از رشد سريع تقاضا مطرح ميشود نه ساخت و افزايش ظرفيت نيروگاهي همگام با رشد تقاضا. البته چندي است كه مسئولان كشور اين مهم را دريافتهاند و چراغ راه مديريت مصرف را روشن كردهاند اما بدون شك روشن ماندن اين چراغ به همدلي و همراهي مردم نياز دارد. عبور از تابستان سختتر ميشود درحالي سرانه مصرف برق خانگي در ايران 2 هزار و 740 كيلووات ساعت است كه متوسط مصرف جهاني زير 1000 كيلو وات ساعت است؛ يعني متوسط مصرف سرانه برق خانگي كشور ما بيش از سه برابر متوسط جهاني است. بنابراين قطعاً امكان كاهش اين مصرف -آن هم در شرايطي كه زنگ خطر تأمين برق كشور به صدا در آمده است- وجود دارد. در اين باره عليرضا احمدي يزدي معاون مديريت مصرف شركت توانير با بيان اينكه رشد پر سرعت تقاضاي كاذب و درآمدهاي اندك اين صنعت اولويت تأمين پايدار برق كشور را به سمت مديريت تقاضا سوق داده است به «ايران» گفت: امسال در راستاي برنامه هاي مديريت مصرف در ساعات پيك (اوج مصرف) از پانزدهم خرداد ماه همكاري با مشتركان را به منظور كاهش پيك شروع كردهايم كه اگر همزمان با مشتركان مشمول طرح، مشتركان خانگي نيز مصرف خود را 10 درصد مديريت كنند ميتوانيم بدون قطع برق تابستان را پشت سر بگذاريم. وي با بيان اينكه تا پايان سال 93 ظرفيت نيروگاهي نصب شده كشور مطابق آمار حدود 73 هزار مگاوات است اظهار كرد: توان واقعي توليد ما در شرايط كنوني به سبب شدت گرفتن گرماي هوا و خروج برخي نيروگاهها از مدار توليد حدود 51 هزار مگاوات است اما پيشبيني ميشود كه در پيك امسال مصرف نزديك به 52هزار و 500 مگاوات برسد. تا اين زمان نيروگاههاي خارج از مدار كه در حال تعمير هستند به مدار توليد بازخواهند گشت و همكاري با صنايع و كشاورزان و مشتركان عمومي قويتر خواهد شد اما براي آنكه بدون هيچ دغدغهاي بتوانيم از پيك امسال عبور كنيم نياز است كه مشتركان خانگي نيز مصرف خود را مديريت كنند. احمدي يزدي با بيان اينكه مديريت مصرف به معني مصرف نكردن و تحمل شرايط سخت نيست تصريح  منظور از مديريت مصرف بهينه كردن آن است به نوعي كه در كيفيت زندگي مشتركان تغييري رخ نخواهد داد اما در قطع نشدن برق هموطنان مؤثر خواهد بود. وي اذعان كرد: در حال حاضر مصرف در ساعات اوج بار به 48 هزار مگاوات يعني حدود پيك سال گذشته رسيده است. عبور از خط قرمز آب در بدترين شرايط در چنين شرايطي كه سدها به دليل بارندگي كم و خشكسالي، كم آبتر از هميشه هستند و سفرههاي آب زيرزميني كشور بيرمق شدهاند و به بيش از 110 ميليارد متر مكعب از ذخاير استاتيك آن دستاندازي شده مصرف همپاي بدتر شدن شرايط منابع با بيشترين سرعت ممكن در حال رشد است و هر روز با عبور از خط قرمزها به مرگ منابع آبي كشور دامن ميزند. بيشك بحران آب يكساله ايجاد نميشود و يكساله هم رفع نخواهد شد و اين كمبود منابع را نميتوان به طور كامل به كاهش بارشها نسبت داد. همانطور كه كارشناسان آبي جهان معتقدند عوامل ايجاد آن بيشتر انساني بوده است تا طبيعي، با اين حال ما همچنان به مصرف بيقانون منابع آبي كشور چه در بخش كشاورزي و چه در بخش خانگي ادامه ميدهيم. سيد علي سيدزاده مدير دفتر مديريت مصرف آب و فاضلاب كشور در گفتوگو با «ايران» با بيان اينكه سالها قبل ما از خط قرمز منابع آبي عبور كرده بوديم اما اكنون به آن پي بردهايم گفت: ما در مصرف منابع آبي چه در بخش كشاورزي و چه در بخش خانگي از ميانگين مصرف جهان جلوتر هستيم به عنوان مثال سرانه مصرف آب در كشور ما به طور ميانگين 160 ليتر در شبانه روز است در حالي كه اين رقم در ميانگين مصرف جهاني در بازه 120الي 130 ليتر تعريف ميشود. وي با اشاره به اينكه مشتركان شبكه آب شرب كشور حدود 18 ميليون واحد ساختماني هستند اظهار كرد: سال گذشته 5 ميليارد و 800 ميليون متر مكعب براي مصرف شهري كشور آب توليد شد كه اين آب توانست به تقاضاي آبي 58 ميليون نفر پاسخ دهد. هرچند كه درصد اندكي از اين آب در فرايند توليد و توزيع و مصرف هدر خواهد رفت اما در مقايسه با كشورهاي ديگر و با در نظر گرفتن شرايط منابع آبي كشور همچنان بالاست و بايد مديريت شود. سيدزاده اقدامهاي در دست اجرا و وظايف مسئولان آبي كشور براي كاهش مصرف آب بخش خانگي را 3بخش برشمرد و گفت: مهمترين اقدام كه راهكاري بلند مدت به شمار ميرود راهكاري فرهنگي تبليغاتي و آموزشي است كه به مرور تغيير نگرش و رفتار مصرفي به دنبال خواهد داشت اما در وضع قوانين بازدارنده و اصلاح تعرفهها نيز وارد شدهايم كه البته بخشي از آن نيز به منظور فرهنگسازي است و در سومين بخش ما به دنبال نصب تجهيزات كاهنده مصرف و مديريت فشار هستيم كه آن را دنبال ميكنيم.

| نقشه سایت| © 2008 - 2018 Tarlan Pars Co| نمای قابل چاپ |

طراحی و پیاده سازی توسط ترلان پارس

براي مشاهده بهتر صفحه‌ها از Firefox استفاده کنيد !

هر گونه نسخه برداري و بهره برداري از مطالب و مندرجات اين سايت با ذکر نام منبع بلامانع است