تعرفه های جدید برق در بخش تجاری

سایر مصارف 
5 -1 تعرفه مشترکین با قدرت 30 کیلووات و بیشتر

 
بهای قدرت
(
KW /ریال)
بهای انرژی ( KWH /ریال)
ساعات میان‌باری
ساعات اوج بار
ساعات کم باری
20000
900
1800
450

5-2 تعرفه مشترکین با قدرت کمتر از 30 کیلووات

 
متوسط انرژی مصرفی ماهانه
(کیلووات ساعت درماه)
قیمت پایه هر کیلووات ساعت (ریال)
0 تا 200
800
مازاد بر 200 تا 600
1200
مازاد بر 600
1800

حداکثر بهای انرژی در ساعات میان‌باری به ازای هر کیلووات ساعت بطور متوسط 1300 ریال می‌باشد.
 
 شرایط اختصاصی مربوط به تعرفه شماره 5 (سایر مصارف) 

5-1- در ماههای تیر، مرداد و شهریور به بهای برق مصرفی مشترکین 20 درصد افزوده می‌شود.

5-2- برای مشترکین با قدرت کمتر از 30 کیلووات به منظور تشویق مشترکین برای جابجایی مصرف از ساعات اوج بار، پس از محاسبه بهای برق مصرفی
براساس جداول فوق،اضافه پرداختی مصارف اوج بار و تخفیف مصارف غیراوج بار برای آن دسته از مشترکینی که دارای لوازم اندازه‌گیری چندزمانه
می‌باشند به شکل زیر محاسبه می‌شود:

کل مصرف اوج بار در دوره × 400 ریال - اضافه پرداختی مصارف اوج بار

 

 تخفیف مصارف غیراوج بار 

 

 
کل مصرف کم باری در دوره × 200 ریال
(برای مشترکینی که دارای لوازم اندازه‌گیری سه زمانه می‌باشند)
کل مصرف غیراوج بار دردوره × 80 ریال
(برای مشترکینی که دارای لوازم اندازه‌گیری دوزمانه می‌باشند)

5-3- مشترکینی که در دسته‌بندی تعرفه‌های 1 تا 4 قرار نمی‌گیرند، مشمول تعرفه سایر مصارف (تعرفه شماره 5) می‌شوند.

 
 شرایط عمومی تعرفه‌های برق 

1- بهای برق مصرفی آن دسته از مشترکینی که مایل به استفاده از برق بدون پرداخت هزینه انشعاب می‌باشند (مشترکین آزاد) با ضریب 2 و 1 نسبت به تعرفه مربوطه محاسبه و دریافت می‌شود (تعرفه آزاد) ، مدت زمان استفاده از این تعرفه به درخواست متقاضی و تأیید شرکت تعیین می‌گردد.

2-مجموع ساعات اوج بار 4 ساعت کم باری 8 ساعت بوده و تشخیص ساعات مزبور در مورد مشترکین نهایی با شرکتهای برق و در بازار برق به عهده شرکت مدیریت شبکه برق ایران می‌باشد.

3-در مورد مشترکینی که لوازم اندازه‌گیری دو زمانه دارند (بجز مشترکین خانگی و مشترکین کمتر از 30 کیلووات سایر مصارف)، مصارف ساعات اوج بار با ضریب 6/0 نسبت به نرخ‌های ساعات اوج بار و مصارف سایر ساعات با نرخ ساعات میان باری محاسبه می‌گردد.

4-قدرت مورد محاسبه در بهای قدرت (دیماند) قدرت قرائت شده است ، مگر آن که قدرت قرائت شده از 90 درصد قدرت قراردادی کمتر باشد که دراین صورت 90 درصد قدرت قراردادی مورد محاسبه قرار خواهد گرفت. به این ترتیب حداقل مبلغ صورت حساب مشترکین با قدرت 30 کیلووات و بیشتر معادل حاصل ضریب 90 درصد قدرت قراردادی آنها در بهای هر کیلووات قدرت می‌باشد.

5-شرکت موظف است تا در صورت تجاوز قدرت قرائت شده از قدرت قراردادی برای یک دوره اخطار کتبی داده و در صورت استمرار در تجاوز از قدرت، شرکت می‌تواند در صورت ضرورت نسبت به قطع برق اقدام و یا بهای مصارف مازاد (به نسبت قدرت قرائت شده از قدرت مازاد) و قدرت مازاد (مابه‌التفاوت قدرت قرائت شده و قراردادی)‌ کلیه مشترکین (به استثنای مشترکین کد تعرفه (3-الف) را با ضریب 2 نسبت به تعرفه مربوطه حسب مورد محاسبه و دریافت دارد.

6-شرکت موظف است در صورت انقضای اعتبار پروانه‌‌های ارایه شده بهای برق مصرف این دسته از مشترکین را با اعمال ضریب 1،2 نسبت به تعرفه مربوطه حسب مورد محاسبه و دریافت دارد.

7-بهای برق که در برخی موارد قیمت یا نرخ برق یا مشابه آن نیز نامیده می‌شود، شامل مؤلفه‌هایی نظیر بهای انرژی (اعم از میان‌باری، اوج بار و کم‌باری) ، بهای قدرت،‌بهای انرژی راکتیو، پیک فصل، رقم ثابت ماهانه و روشنایی معابر می‌باشد که با توجه به مشخصات انشعاب و مشترک (میزان ولتاژ، قدرت و نوع فعالیت) تعیین و از مشترکین دریافت می‌شود.

8-به منظور تعدیل ضریب قدرت برای مشترکین غیرخانگی با قدرت 30 کیلوولات و بیشتر، در صورتی که متوسط ضریب قدرت هر دوره قرائت کمتر از 90 د رصد باشد، بهای برق (قبل از محاسبه عوارض) با توجه به روابط زیر تعدیل و محاسبه خواهد شد:

 
5/0 (1 (مصرف راکتیو)- 2 ( مصرف اکتیو) مصرف اکتیو*ضریب قدرت      1-(ضریب قدرت/90)*ضریب زیان 
 
در مواردی که قدرت قرائت شده از 90 درصد قدرت قراردادی کمتر باشد، بهای انرژی راکتیو (ناشی از بدی کیفیت مصرف) به ازای هر کیلووارساعت حداکثر معادل 400 ریال خواهد شد.
 
9-در مورد مشترکینی که در مهلت مقرر بهای برق مصرفی را پرداخت ننمایند (مشترکینی که پیش از تاریخ صدور صورتحساب مایل به پرداخت باشند و مشترکینی که پس از اتمام مهلت پرداخت نمایند)، کیه نرخها با احتساب نرخ تورم منتشره بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران براساس ضرایب زیر محاسبه می‌گردد.
 
ضریب موردعمل در مورد مشترکینی که مایل به پیش پرداخت می باشند:
 (تعداد روزهای بین پیش پرداخت تا تاریخ صدور صورتحساب +3000)/3000
 

ضریب موردعمل در مورد مشترکینی که پس از اتمام مهلت، پرداخت می‌نمایند:

[ ((3000/تعداد روزهای فاصله بین آخرین مهلت تا تاریخ پرداخت)+1) ]
 

10-بهای انرژی، بهای قدرت (دیماند) براساس ماههای 30 روزه طراحی گردیده است. لذا مقادیر آنها در هر ماه با توجه به تعداد روزهای ماه تعدیل می‌شود.

11-قانون مالیات بر ارزش افزوده قابل اجرا از 1/7/87 جایگزین عوارض موضوع قانون تجمیع عوارض (ابلاغ شده با شماره 29331 مورخ 2/11/81) خواهد شد.

12-شرکتهای برق مکلفند در خصوص میزان مصارف خارج از الگو و افزایش قیمت برای آن دسته از مشترکینی که الگوی مصرف برق برای آنها تعیین شده به شیوه مناسب اطلاع‌رسانی نمایند.

13-بهای برق مصرفی مشترکین خانگی در مناطق فاقد شبکه گازرسانی در استانهای هرمزگان و بوشهر و خوزستان برای سه ماهه دی، بهمن و اسفند با ضریب 6/0 نسبت به نرخ تعرفه خانگی محاسبه و دریافت خواهد شد.

14-بهای برق مصرفی مشترکین خانگی در شهرستانهای آبادان و خرمشهر با در نظر گرفتن الگوی مصرف براساس بند ب ماده 4 مصوبه شماره 64106ت028854 مورخ 18/12/82 هیأت محترم وزیران در نظر گرفته خواهد شد.
| نقشه سایت| © 2008 - 2018 Tarlan Pars Co| نمای قابل چاپ |

طراحی و پیاده سازی توسط ترلان پارس

براي مشاهده بهتر صفحه‌ها از Firefox استفاده کنيد !

هر گونه نسخه برداري و بهره برداري از مطالب و مندرجات اين سايت با ذکر نام منبع بلامانع است