الگوي مصرف برق بخش خانگي

 مقدمه :

به منظور تعيين الگوي مصرف برق بخش خانگي در كشور ، طي سال 1384 مطالعات جامعي در رابطه با مصارف اين بخش طي سال هاي 1382و1383 صورت گرفت . طي سال هاي ياد شده نزديك به 16 ميليون مشترك خانگي در كشور وجود داشته كه سهمي قريب 33درصد از كل انر‍ژي مصرفي سالانه را به خود اختصاص داده و تاثير 47 درصدي در ايجاد اوج بار سالانه داشته است .

در اين مطالعه ، اطلاعات مصرف مشتركين خانگي طي دوره هاي مختلف سالهاي 1382 و 1383 و به تفكيك مراكز استانها و ساير مناطق در هر استان و براي 60 پله متوالي 10 كيلووات ساعتي در مناطق عادي و 60 پله 50 كيلووات ساعتي درمناطق گرمسير، از شركتهاي برق منطقه اي دريافت شده و مغايرتهاي احتمالي از طريق واحدهاي امور مشتركين شركتها مورد بررسي و رفع نقص قرار گرفت . همچنين در مورد استانهاي غير گرمسيري كه داراي شهـرهاي نيمه گرم ( نواحي با كد تعرفه خانگي 3 و 4 ) و يا داراي شهرهاي گرم ( نواحي با كد تعرفه خانگي 1 تا 2 ) مي باشند ، اطلاعات اينگونه نواحی نيز به صورت مجزا دريافت گرديد . همچنين در استانهاي گرمسير خوزستان و بوشهر ، اطلاعات مورد نظر به تفكيك مشتركين تكفاز و سه فاز تهيه شده است . پس از تكميل شدن اطلاعات مورد نظر ، تجزيه و تحليل هاي لازم انجام شد . مقادير ميانگين مصرف براساس مناطق سه گانه آب و هوايي ، با يكديگر متفاوت است . همچنين درحوزه هريك از منــاطق سه گانه ، عواملي نظير درآمد ، نوع وســائل مورد استفاده ، نوع و زير بناي ساختمان ، بعــــد خــانوار و ..... در سقف مصرف انـرژي مشتـركيـن موثـر است و با توجـه به نتيجه گيـــري تحليلي هر بخش ، به نظر مي رسد دامنه مصرف 50 درصد از جامعه هر بخش ، مي تواند الگوي مصرف مناسبی باشد و لازم است مصرف كنندگان خانگی واقع در اين دامنه از مصرف ، از طريق نرخهاي مخفف ، مورد حمـايت قرار گيرند تا خود انگيزه اي جهت هدايت بقيه مشتركين به سمت مصرف کمترگشته و در نتيجه مصرف فعلي به سمت الگوي مصرف بهينه برق هدايت گردد .

مفروضات :

× مجموعه استانهاي كشور (30 استان ) به سه گروه شامل مناطق سردسير، مناطق عادي و مناطق گرمسير تقسيم بندي شده است .

× مناطق سردسير طبق تقسيم بندي سازمان هواشناسي كشور شامل 6 استان آذربايجان شرقي ، آذربايجان غربي ، اردبيل ، زنجان ، كردستان و همدان است..

× مناطق عادي كشور ( 21 استان ) شامل استانهاي اصفهان ، ايلام ، تهران ، خراسان جنوبي ، خراسان رضوي ، خراسان شمالي ، چهارمحال و بختياري ، سمنان ، سيستان وبلوچستان ، فارس ، قزوين ، قم ، كرمان ، كرمانشاه ، كهكيلويه و بويراحمد ، گلستان ،گيلان ، لرستان ، مازندران ، مركزي و يزد است .

× مناطق گرمسير كشور شامل 3 استان خوزستان ، بوشهر و هرمزگان است .

× نظر به اينكه كليه سرمايه گذاري هاي صنعت برق براساس تامين نياز روزهاي اوج بار انجام مي شود تا حتـي الامكـان خدشـه اي در رفاه حال مشتركين ايجاد نگردد ، لذا تجزيه و تحليلها نيز براساس دوره اوج بار سال درمناطق سه گانه ( دوره سوم درمناطق عادي وگرمسير ، و دوره ششم درمناطق سردسير ) صورت گرفته است .

× دوره هاي قرائت درمناطق مختلف بين 58 تا 62 روز متفاوت بوده و از آنجا ئيكه در بيشتر مناطق ، دوره ها بصورت دوماهه (60 روزه ) مي باشد ، لذا دوره هاي محاسباتي را 60 روزه در نظر گرفته و متوسط مصارف يك ماهه براي تمام دوره ها و مناطق ، محاسبه و مبناي مقايسه و ارزيابي قرار گرفته است .

× طول سال به شش دوره قرائت تقسيم شده است كه دوره اول از اواسط اسفندماه تا اواسط ارديبهشت ماه ، دوره دوم از اواسط ارديبهشت تا اواسط تيرماه ، دوره سوم از اواسط تيرماه تا اواسط شهريور ماه و به همين ترتيب تا دوره ششم مي باشد .

× در استانهاي مناطق عادي كشور ، شهرهايي كه از تعرفه هاي مخفف استفاده مي نمايند ، به تفكيك مناطق گرم (نواحي با كد منطقه 1 و 2 ) و مناطق نيمه گرم ( نواحي با كد منطقه 3 و 4 ) ، از بقيه نقاط مجزا شده و مورد پردازش قرار گرفته است .

تجزيه و تحليل اطلاعات مناطق :

اطلاعات پله هاي مصرف براساس درصد تراكم مصرف انرژي از كل و درصد تراكم مشتركين به تفكيك استانهاي كشور مورد بررسي قرار گرفته و نتايج آن طي نمودارها و جداول مختلف تنطيم شده كه در گزارش تکميلی اين مطالعه درج گرديده است . باعنايت به نتايج به دست آمده ، تحليل خلاصه زير ارائه مي گردد. در تقسيم بندي اوليه ، كليه مشتركين هرجامعه به چهارگروه 25 درصدي تقسيم شده و دامنه مصرف هرگروه مدنظر قرار گرفته است

تجزيه و تحليل مجموع مصارف مشتركين :

از مجموع اطلاعات پردازش شده مناطق كه درجداول مربوطه در گزارش اصلی منعكس شده است ، سه گروه جمع بندي صورت گرفته که شامل خلاصه وضعيت مصرف مشتركين خانگي در مناطق سردسير كشور ، خلاصه وضعيت مصرف مشتركين خانگي درمناطق عادي كشور و خلاصه وضعيت مصرف مشتركين خانگي در مناطق گرمسير كشور می باشد و همانگونه كه در اين جــداول و نمودارهاي ذيربط ملاحظه مي گردد ، درمناطق سردسير دوره هاي اول ، پنجم و ششم داراي بيشترين مصرف انرژي مي باشند و در مناطق عادي و گرمسير كشور ، دوره هاي سوم و چهارم با بيشترين مصرف انرژي مواجه اند . ( بخش عمده اي از انرژي الكتريكي مصرفي در مناطق عادي و گرمسير طی دوره هاي سوم و چهارم ، صرف سيستم هاي سرمايشي از جمله چيلرها، كولرهاي گازي و كولرهاي آبي مي گردد .) اختلاف سرانه مصرف دوره هاي ششگانه درمناطق سردسير بسيار ناچيز است كه اين خود ناشي از گازرساني به اين مناطق بوده و سبب شده است كه از وسايل گرما زاي برقي ، كمترين استفاده به عمل آيد و در نتيجه ، تقريباً‌ مصرف برق ماههاي مختلف سال در اين استانها يكنواخت مي باشد و الگوی مصرف تعريف شده برای اين مناطق همان الگوی مصرف مناطق عــادی کشور است . لذا بيشتر بايستي به دوره سوم درمناطق گرمسير و غيرگرمسير ( عــادی ) ، توجه داشت كه اوج مصرف اين مناطق و نيز اوج بار كل كشور دراين دوره قرار گرفته و علاوه بر چاره جويي تامين نيازآن ، لازم است در راستاي كنترل رشد اين مصرف ، اقدامات موثري صورت پذيرد .

• به بيان ديگر مي توان گفت تقريباً درتمام مناطق كشور ، 75% از مشتركين خانگي كه در دهك هاي پایين و متوسط درآمدي جامعه قرار دارند ، نزديك به 50 درصد انرژي خانگي همان منطقه را مصـرف كرده و 25% مشتركين خانگي پرمصرف ( مربوط به دهك هاي بالاي درآمدي ) نيز 50 درصد مابقي انرژي خانگي را مصرف مي نمايند و هركدام از اين دو گروه ، نيمي از درآمد حاصل از بخش خانگي را تامين مي نمايند .

• الگوی مصرف برق خانگی عبارت است از مصرف انرژی يک خانوار معمولی (4 نفره) در يک ساختمان الگوی شهری ، طی يک ماه (30 روز) در ماه های عادی و پرمصرف سال ، به گونه ای که در تمام مناطق کشور از يک رفاه نسبی مشابه برخورداد باشند . بديهی است نرخ انرژی مصرفی تا سقف الگوی مصرف بهينه ، لازم است مخفف ويارانه ای باشد .

براساس مطالعه مذكور ارقام الگوي مصرف در بخش خانگي به شرح جدول زير به دست آْمده است.

 

 

مناطق ماه هاي عادي ماه هاي پرمصرف
گرمسير 1(فاقدشبكه گازرساني) 400 1800
گرمسير 2 200 1200
گرمسير 3 200 1000
گرمسير 4 200 500
غير گرمسير (عادي) 200 300

"توانیر"

| نقشه سایت| © 2008 - 2018 Tarlan Pars Co| نمای قابل چاپ |

طراحی و پیاده سازی توسط ترلان پارس

براي مشاهده بهتر صفحه‌ها از Firefox استفاده کنيد !

هر گونه نسخه برداري و بهره برداري از مطالب و مندرجات اين سايت با ذکر نام منبع بلامانع است