اطو و آبگرمکن برقی

 

 اطو و آبگرمکن

اطو برقی

وسیله­ای گرما­برقی است که برای رفع چروک لباس و پارچه استفاده می­شود. انواع اطو برقی شامل اطوی خشک و اطوی بخار می­باشد. بر اساس کار اطو، آزمون این وسیله در سه مرحله گرم شدن، بی­باری و تحت­بار مطابق استاندارد ملی 7872 ISIRI  و بر اساس استاندارد بین­المللی IEC60311 انجام می­شود. برای اطوی بخار، مرحله چهارم آزمون بخاردهی نیز انجام می­شود. مصرف انرژی سالیانه برحسب kWh/Yمحاسبه می­شود و همراه رتبه بازده انرژی بر روی برچسب انرژی درج می­گردد.

 

 

 

آبگرمکن برقی

وسیله­ای گرما­برقی است که برای گرم کردن آب استفاده می­شود. انواع آبگرمکن برقی شامل آبگرمکن زمینی و دیواری می­باشد. پس از رسیدن به شرایط پایدار، آزمون مطابق استاندارد ملی 1563 ISIRI  و بر اساس استاندارد بین­المللی IEC60379 انجام می­شود. اتلاف انرژی در روز برحسب kWh/dمحاسبه می­شود و همراه رتبه بازده انرژی بر روی برچسب انرژی درج می­گردد.

 

 
 صرفه جویی از طریق ارتقاء

اطو برقی

وسیله­ای گرما­برقی است که برای رفع چروک لباس و پارچه استفاده می­شود. انواع اطو برقی شامل اطوی خشک و اطوی بخار می­باشد. بر اساس کار اطو، آزمون این وسیله در سه مرحله گرم شدن، بی­باری و تحت­بار مطابق استاندارد ملی 7872 ISIRI  و بر اساس استاندارد بین­المللی IEC60311  انجام می­شود. برای اطوی بخار، مرحله چهارم آزمون بخاردهی نیز انجام می­شود. مصرف انرژی سالیانه برحسب kWh/Yمحاسبه می­شود و همراه رتبه بازده انرژی بر روی برچسب انرژی درج می­گردد.

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Irons

 • Iron all items in one session to avoid reheating the iron.
 • Make sure you select the appropriate thermostat settings. Iron items that require a high temperature first, then those that require a medium temperature. Switch the iron off and use the residual heat for those fabrics, such as silk, that require a low temperature.

&&&&&&&&&&&&&&&&&&

صرفه جوییدر مصرف برق اتو برقی


 

معرفی اتوی برقی
اطوی برقی از لوازمی است که جای خودرا در خانوادههای ایرانی به خوبی باز کرده است. این وسیله با مصرف انرژی الکتریکی وگرم نمودن یک سطح صاف در برطرف کردن چین و چروکهای البسه کاربرد دارد.


اطلاعات نوعی اتوی برقی
اطوی برقی به طور میانگین در حدود1500 وات توان داشته و در هر دوره از قرائت کنتور تقریباً 30 کیلووات ساعت برق مصرفمیکند.

نحوه استفاده صحیح برای کاهش مصرف برق اتوی برقی
- برای اطوکشیخود برنامه ریزی کنید. کار را با مواردی که حرارت کمتری نیاز دارند شروع کنید تا ازگرم کردن مجدد و بیشتر جلوگیری شود.
-
در اتو زدن از حرارت مناسب برای هر لباساستفاده کنید.
-
اطوکشی در ساعات اوج مصرف بار بسیار زیانبار است. ساعت دیگری رابرای این کار انتخاب کنید.
-
چند لحظه قبل از اتمام اطوکشی وسیله را از برق جداکنید تا از باقیمانده حرارت آن استفاده کنید.
-
یکی از بهترین و ابتدایی­ترینراههای کاهش مصرف انرژی این وسیله پرتوان، جلوگیری از چروک شدن بدون دلیل لباس­هااست. بسادگی با قرار دادن لباس­ها در محل مناسب میتوان به این مهمرسید.

توصیه­های مفید برای خرید اطو ( اتو)
توجه به استاندارد بودن اینوسیله از شرایط لازم انتخاب است.
منبع : دفتر مدیریت مصرف برق شرکت توانیر

 وسیله از شرایط لازم انتخاب است.

&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Iron

An iron consumes as much energy as ten 100 watt light bulbs. Several steps can be taken to increase ironing efficiency.

Iron low temperature fabrics first to reduce warm up time.

Iron large batches of clothing at one time to avoid wasting energy reheating the iron several times.

Switch your iron off before you are finished and complete the ironing on stored energy.

Prevent scorching and wasting energy by not over heating the iron.

Use only distilled water in steam irons.

Be sure to turn your iron off if you are interrupted whilst ironing.

Use the permanent press feature on your washer and dryer if it is available.

By removing clothing promptly from the dryer and folding them carefully, many items will require no ironing, or just a quick press.

&&&&&&&&&&&&&&&&&&

صرفه­جویی حاصل شده از طریق ارتقاء:

صرفه جویی سالانه حاصل شده (%)

اختلاف شاخص

وضعیت فعلی رتبه

متوسط شاخص

وضعیت رتبه در اول برنامه

وسیله

10

8.5 (kWh/y)

C

85 (kWh/y)

D

اتو برقی

 

 

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

 

 

آبگرمکن برقی

وسیله­ای گرما­برقی است که برای گرم کردن آب استفاده می­شود. انواع آبگرمکن برقی شامل آبگرمکن زمینی و دیواری می­باشد. پس از رسیدن به شرایط پایدار، آزمون مطابق استاندارد ملی 1563 ISIRI  و بر اساس استاندارد بین­المللی IEC60379  انجام می­شود. اتلاف انرژی در روز برحسب kWh/dمحاسبه می­شود و همراه رتبه بازده انرژی بر روی برچسب انرژی درج می­گردد.

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Choose a water heater with a high energy efficiency. The energy consumption of a 'Grade 1' electric water heater on standby is about 25% less than that of a 'Grade 3'.

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&

In houses that lack natural-gas service, an electric on-demand heater may be tempting. But a large-capacity heater uses a lot of juice: some models need 220V, 120-amp service. An electric water heater may still make sense, since heating water with propane costs more than heating water with electricity in many regions of the country.

Tank-style water heaters can run on electrcity or be fired by a variety of fuels, including propane,

Tank-style heatersare inexpensive, simple, dependable, and widely available. Electric and gas models are by far the most common, although oil-fired heaters also are available. Once water is brought up to temperature it sits in the tank until it’s needed. Water is reheated as necessary. All tank-style appliances lose heat as water sits in the tank. A thicker layer of insulation around the tank helps minimize this problem. “California models,” made by most manufacturers to comply with California’s tough energy codes, come with R-15 or greater insulation. That’s more than twice as much as a conventional tank heater.

for their purchase. Among the hurdles faced by manufacturers of heat-pump water heaters is the high initial cost, the need

&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Electric Domestic Water Heaters

Electric Water Heater

Electric water heaters supply hot water for household use in many Canadian homes. An electric water heater usually consists of a tank, thermostats, two electric resistance elements (which are submerged inside the tank), and inlet and outlet pipes for cold and hot water. Internal thermostats regulate the temperature of the water.

Tanks are typically covered with foam insulation and lined on the inside with a ceramic glass layer. When cold water replaces the water withdrawn from the tank and the temperature of the water falls below a certain level, the elements are activated, reheating the water to the correct temperature. Essentially, electric hot water heaters are large closed electric kettles.

The submerged electric resistance heating elements in water heaters are very efficient, providing about 99 per cent of the available heat to the surrounding water. Even so, older water heaters lose heat as a result of standby losses.

Reducing Energy Losses

Most direct heat loss from water heaters is made up of:

 1. losses by heat conducted through the tank walls and base
 2. losses by hot water convection through the hot and cold water feed pipes

The operating efficiency of a domestic hot water system can be improved significantly by designing the system carefully and selecting equipment that generates hot water more efficiently and reduces stack and standby losses. For starters, you might want to lower the temperature of the water in the tank.

Note:In the past, tap water was usually set to 60°C (140°F), and homeowners were told to lower the set temperature to prevent scalding. However, a set temperature of 60°C (140°F) is required for the reduction of legionella bacteria. If you wish to protect children and others in your home from high water temperatures, use a mixing valve or add some other sort of scald protection downstream of the water heater.

Reducing Standby Losses

Standby loss is heat lost to the surrounding air from the water in a domestic water heater and connecting pipes. It is a function of:

 1. the temperature difference between the water and the surrounding air
 2. the surface area of the tank
 3. the amount of insulation encasing the tank

To reduce standby losses, consider the following options:

 1. Cover the tank with an insulating blanket. Caution:It is extremely important not to insulate over any controls or obstruct the vent connections or combustion air openings. The insulation should not come in contact with the vent connector.
 2. Install a heat trap above the water heater. This is a simple piping arrangement that prevents hot water from rising up in the pipes, thereby minimizing the potential for this loss.
 3. Insulate hot water pipes to reduce heat loss from the pipes themselves. Pipe insulation is available in a variety of materials and thicknesses, with easy application to most hot water pipes. Use insulation with an RSI (insulation value) of at least 0.35 (R-4) over as much of the pipe as you can easily access.
 4. Place the water heater over a layer of rigid thermal insulation to reduce heat loss through the bottom of the tank. This is particularly applicable to electric water heaters and external storage tanks for integrated space and water-heating systems.
 5. Buy a tank with bottom inlet of cold water

Page 6 of 6       - 6-Before carrying out any of these steps, check with your local installer or electricity utility representative to ensure that you will not compromise the safety or operation of the appliance.

&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Electric water heater. Turn off your water heater at the electric breaker panel if you are going to be away for more than a few days. If it is a natural gas water heater, turn it down but not off.

&&&&&&&&&&&&&&&&&&

صرفه­جویی حاصل شده از طریق ارتقاء:

صرفه جویی سالانه حاصل شده (%)

اختلاف شاخص

وضعیت فعلی رتبه

متوسط شاخص

وضعیت رتبه در اول برنامه

وسیله

27

1.48 (kWh/d)

A

5.5 (kWh/d)

C

آبگرمکن برقی

 

 

 

 

"سابا"

| نقشه سایت| © 2008 - 2018 Tarlan Pars Co| نمای قابل چاپ |

طراحی و پیاده سازی توسط ترلان پارس

براي مشاهده بهتر صفحه‌ها از Firefox استفاده کنيد !

هر گونه نسخه برداري و بهره برداري از مطالب و مندرجات اين سايت با ذکر نام منبع بلامانع است